Roll of Honour

 

Year Student Name Percentage School %
2018 Shreya Chakravarty 96.80% 100%
Vedant Margaj 96.80% 100%
2017 Sanika Gurav 96.40% 100%
2016 Neha Kanekar 94.40% 100%
2015 Divya Nikumb 95.00% 100%
2014 Sukanya Lokhande 95.60% 100%
2013 Dighe Kunal 94.55% 100%
2012 Shinge Apurva 95.09% 100%
2011 Kelaskar Chinmay 96.00% 100%
2011 Shah Devank 96.00% 100%
2010 Shelke Shreyas 95.27% 100%
2009 Hazel Dsouza 93.38% 99.07%
2008 Ajit Umale 90.15% 100%
2008 Bhavika Kitawat 90.15% 100%
2007 Saiprasad Khisti 89.07% 100%
2006 Hrishikesh Pardeshi 92.26% 100%
2005 Neha Kaipel 89.60% 98%

Powered by Intellischools